Deze website verzamelt persoonlijke gegevens over haar gebruikers in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – Verordening EU 2016/679.

Site-eigenaar en gegevensbeheerder

Jo-Ga
Vanessa Vanloo en Alison Vanloo

Soorten gegevens verzameld

Onder het soort gegevens dat deze website rechtstreeks of door middel van derden verzamelt, vallen: Cookies, gebruiksgegevens en gegevens die via een contactformulier worden verstrekt. Persoonlijke gegevens kunnen vrijelijk door de gebruiker worden verstrekt of, in het geval van gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze website.
Tenzij anders aangegeven, zijn alle gegevens die door deze website worden gevraagd verplicht en het ontbreken ervan kan het voor deze website onmogelijk maken om de diensten te verlenen. In het geval dat deze website specificeert dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, staat het Gebruikers vrij om deze niet mee te delen zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of werking van de Dienst.

Gebruikers die twijfels hebben over de verplichte Persoonsgegevens worden uitgenodigd om contact op te nemen met de Eigenaar.

Elk gebruik van cookies – of andere trackingtools – door deze website of door de eigenaren van diensten van derden die door deze website worden gebruikt, is bedoeld om de door de gebruiker gevraagde dienst te leveren, naast de andere doeleinden die in dit document en in de Cookiebeleid, indien beschikbaar.

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor alle persoonlijke gegevens van derden die via deze website zijn verkregen, geplaatst of gecommuniceerd en bevestigen dat ze de toestemming van de derde partij hebben verkregen om de gegevens aan de eigenaar te verstrekken.

Wijze en plaats van gegevensverwerking

Behandelmethoden

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens te voorkomen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën personen die verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van deze website of voor externe partijen die, in voorkomend geval, door de Eigenaar worden aangewezen als Onderaannemers. De lijst van deze partijen kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Eigenaar.

Behandelplaats

De Gegevens worden verwerkt op het hoofdkantoor van de verwerkingsverantwoordelijke en op alle andere plaatsen waar de verantwoordelijken voor de verwerking zijn gevestigd.

Afhankelijk van de locatie van de Gebruiker kunnen gegevensoverdrachten resulteren in de overdracht van de Gegevens van de Gebruiker naar een ander land dan het zijne. Om meer te weten te komen over de plaats van verwerking van dergelijke overgedragen gegevens, kunnen gebruikers de sectie raadplegen die details bevat over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Als er uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben gebruikers ook het recht om de rechtsgrondslag te kennen voor gegevensoverdracht naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die onder internationaal publiekrecht valt of die is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN , evenals de veiligheidsmaatregelen die de Eigenaar heeft genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kunnen gebruikers meer te weten komen door de relevante secties van dit document te raadplegen of door contact op te nemen met de eigenaar met behulp van de informatie in het contactgedeelte.

Opslagtijd

Persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Persoonsgegevens verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de Eigenaar en de Gebruiker moeten worden bewaard tot de volledige uitvoering van het contract.

Persoonsgegevens die worden verzameld voor de legitieme belangen van de Eigenaar, worden bewaard zolang als nodig is om die doeleinden te bereiken. Gebruikers kunnen specifieke informatie vinden over de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd in de relevante secties van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden de Persoonsgegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op inzage, het recht op wissing, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden toegepast na het verstrijken van de bewaartermijn.

Doeleinden van de verwerking

De Gegevens met betrekking tot de Gebruiker worden verzameld om de Eigenaar in staat te stellen zijn Diensten te verlenen en voor de volgende doeleinden: Analyse, Opvolging van prospect-/klantcontacten.

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming op elk moment intrekken. Gebruikers hebben de recht om hun toestemming in te trekken als ze al toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Verzet je tegen de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Details worden toegevoegd in de relevante sectie hieronder.
 • Toegang tot hun gegevens. Gebruikers hebben het recht om te weten of de Gegevens door de Eigenaar worden verwerkt, om informatie te verkrijgen over bepaalde aspecten van de verwerking en om een ​​kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Controleer en verkrijg rectificatie. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun gegevens te verifiëren en te verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Beperk de verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dit geval zal de Eigenaar hun Gegevens alleen verwerken om ze op te slaan.
 • Hun Persoonsgegevens laten verwijderen of wissen. Gebruikers hebben onder bepaalde voorwaarden het recht om het wissen van hun Gegevens van de Eigenaar te verkrijgen.
 • Hun gegevens herstellen en overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht om hun Gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat op te vragen en, indien technisch mogelijk, zonder enige belemmering door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing, op voorwaarde dat de Gegevens geautomatiseerd worden verwerkt en dat de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen.
 • Een klacht indienen. Gebruikers hebben het recht om een ​​klacht in te dienen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Informatie over het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt voor het algemeen belang, bij de uitoefening van een officieel gezag dat aan de Eigenaar is verleend, of voor de doeleinden van de legitieme belangen die door de Eigenaar worden nagestreefd, kunnen Gebruikers bezwaar maken tegen dergelijke verwerking door een reden op te geven die verband houdt met hun specifieke situatie om deze oppositie te rechtvaardigen.

Gebruikers dienen zich er echter van bewust te zijn dat als hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, ze op elk moment bezwaar kunnen maken tegen deze verwerking zonder enige rechtvaardiging. Om erachter te komen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunnen Gebruikers de relevante secties van dit document raadplegen.

Hoe u deze rechten kunt uitoefenen?

Elk verzoek om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kan worden gericht aan de Eigenaar via de contactgegevens in dit document. Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zullen zo snel mogelijk en altijd binnen een maand door de Eigenaar worden bestudeerd.

Toepasbaarheid van bredere beschermingsnormen

Hoewel de meeste bepalingen van dit document van toepassing zijn op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen alleen uitdrukkelijk van toepassing als de verwerking van Persoonsgegevens onderworpen is aan uitgebreidere beschermingsnormen.

Deze bredere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een Eigenaar gevestigd in de EU;
 • betreft de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en die verband houden met het aanbieden van goederen of diensten, al dan niet betaald, aan deze Gebruikers;
 • heeft betrekking op de Persoonsgegevens van Gebruikers die zich in de EU bevinden en stelt de Eigenaar in staat het gedrag van dergelijke Gebruikers in de EU te volgen.

Aanvullende informatie over gegevensverwerking en verzameling

Rechtszaak

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Eigenaar voor juridische doeleinden worden gebruikt in de rechtbank of in fasen die kunnen leiden tot juridische stappen als gevolg van oneigenlijk gebruik van deze website of gerelateerde Diensten.

De Gebruiker is zich ervan bewust dat de Eigenaar mogelijk op verzoek van overheidsinstanties Persoonsgegevens moet verstrekken.

Aanvullende informatie met betrekking tot de persoonlijke gegevens van de gebruiker

Naast de informatie in dit privacybeleid, kan deze website de gebruiker aanvullende informatie en contextuele informatie verstrekken over bepaalde diensten of het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor exploitatie- en onderhoudsdoeleinden kunnen deze website en alle diensten van derden bestanden verzamelen die interacties met deze website registreren (systeemlogboeken) of voor dit doel andere persoonlijke gegevens gebruiken (zoals IP-adres).

Informatie die niet is opgenomen in dit beleid

Meer informatie over het verzamelen of verwerken van Persoonsgegevens kan te allen tijde bij de Eigenaar worden opgevraagd. Zie contactgegevens aan het begin van dit document.

Hoe worden Do Not Track-verzoeken afgehandeld?

Deze website ondersteunt geen “Do Not Track”-verzoeken.

Raadpleeg het privacybeleid van services van derden om te bepalen of ze “Do Not Track”-verzoeken accepteren.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door zijn Gebruikers op deze pagina en eventueel op deze website te informeren of – voor zover technisch en juridisch mogelijk – door een kennisgeving aan Gebruikers te sturen via het contact gegevens beschikbaar voor de eigenaar. Het wordt sterk aanbevolen om deze pagina regelmatig te raadplegen, verwijzend naar de datum van de laatste wijziging onderaan vermeld.

Als de wijzigingen van invloed zijn op de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd op basis van toestemming van de Gebruiker, moet de Eigenaar zo nodig een nieuwe toestemming van de Gebruiker verkrijgen.

Boek met een gerust hart!

100% Terugbetaald

In geval van Covid-beperking