Algemene verkoopvoorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze websitevoorwaarden – die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd – en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Het materiaal op deze website wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

 

Over Jo-Ga Retreat

Jo-Ga Retreat wordt vertegenwoordigd door Vanessa Vanloo. De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 5020 Vedrin (België), Rue des Pensées des Champs, 9. Ondernemingsnummer / BTW-nummer: BE0537863812

 

Reserverings- en betalingsbeleid (voorwaarden met uitzondering van de bijzonderheden van Covid 19)

 

Reserveringen worden aanvaard op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Om uw plaats te garanderen, dient u een niet-restitueerbare aanbetaling van € 265 te doen op het moment van reservering. Volledige betaling is vereist 6 weken voor de reis (tenzij anders vermeld). Betalingen kunnen worden verricht via bankoverschrijving of PayPal.

Let op: PayPal betalingen worden onderworpen aan hun 5% administratiekosten en credit card 2,5% Europese credit cards, 3% buiten Europa.

In het geval van een bankoverschrijving, gelieve de datum van de retraite te vermelden, evenals uw naam en emailadres. Wij zullen contact met u opnemen zodra wij de aanbetaling hebben ontvangen. Indien u geen antwoord van ons ontvangt, kunt u contact met ons opnemen via de volgende e-mail info@jo-ga.be.

Jo-Ga Retreat moet een aanbetaling van €265 ontvangen binnen 7 dagen na boeking. Het resterende bedrag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van de geboekte retraite te zijn voldaan.

De reservering is pas definitief na bevestiging, per e-mail, dat wij het voorschot van 265 € hebben ontvangen.

  • Op verzoek is een voorreservering mogelijk voor 48 uur.
  • Voor een formele boeking van een Jo-Ga retraite is een niet-terugbetaalbare boekingsvergoeding van tweehonderdvijfenzestig euro (265 €) vereist. (In geval van annulering zijn deze reserveringskosten (265€) overdraagbaar aan een andere deelnemer, gevonden en toegewezen door de oorspronkelijke deelnemer).
  • Het volledige bedrag dient 6 weken voor de aanvangsdatum van de retraite te zijn voldaan, tenzij anders vermeld.
  • Retraite prijzen worden berekend per persoon en zijn NIET inclusief reiskosten (taxi, trein, vluchten,…).

 

Annulerings- en terugbetalingsbeleid

De definitie van een “annulering” is het niet bijwonen van je geplande retraite. “U” verwijst naar de klant die een Jo-Ga Retreat boekt. “We” verwijst naar Jo-Ga Retreat.

Het is uw verantwoordelijkheid om onze annuleringsvoorwaarden te lezen en te begrijpen voordat u een reservering maakt.

Natuurlijk schrijft niemand zich in met de bedoeling zijn retraite te annuleren of uit te stellen, maar onverwachte dingen gebeuren, dus sluit a.u.b. een reisannuleringsverzekering af zodra u uw reservering hebt gemaakt. Er moet ook een reisverzekering worden afgesloten om medische kosten te dekken in geval van een ongeval tijdens de retraite. De meeste reisverzekeringen moeten binnen 14 dagen na uw boeking worden afgesloten.

Annulering door de klant (voorwaarden niet inbegrepen Covid-19)

U kunt uw reservering annuleren door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen via onze e-mail info@jo-ga.be. De annulering wordt van kracht wanneer Jo-Ga Retreat een e-mail heeft gestuurd ter bevestiging van de annulering van de boeking.

  • Wij dekken geen kosten voor internationale bankoverschrijvingen of transactiekosten voor welk type annulering dan ook.
  • De reserveringskosten van tweehonderdvijfenzestig euro (265 €) worden niet gerestitueerd.
  • In geval van annulering zijn deze reserveringskosten (265€) overdraagbaar aan een andere deelnemer, gevonden en toegewezen door de oorspronkelijke deelnemer.
  • Bij annulering meer dan vijftig (50) dagen voor de aanvangsdatum van de retraite, worden alle gedane betalingen terugbetaald minus de aanbetaling van €265.
  • Als het annuleringsverzoek binnen negenenveertig (49) dagen voor de retraitedatum wordt ingediend, zal 50% van het totaalbedrag worden terugbetaald.
  • Bij annulering minder dan tweeëntwintig (22) dagen voor de aanvangsdatum van de retraite wordt 100% van de reissom verbeurd. Aangezien wij vooraf verplichtingen moeten aangaan voor accommodatie en andere regelingen, kunnen om geen enkele reden uitzonderingen op ons beleid worden gemaakt. Wij bieden geen krediet voor late aankomst of vervroegd vertrek.

Uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt om welke reden dan ook, inclusief weersomstandigheden, verwondingen/ziekte of persoonlijke noodgevallen. Er wordt geen terugbetaling gedaan voor no-shows of niet-gebruikte diensten, of ze nu deel uitmaken van de inbegrepen tour prijs of voorgeboekte optionele arrangementen.

Jo-Ga Retreat is niet verantwoordelijk voor de combinatie van vliegtickets of aanvullende reisarrangementen geboekt via een bron. Annuleringen als gevolg van reisadviezen, oorlogshandelingen of terrorisme, natuurrampen, stakingen, technische problemen, politieke onrust of enige andere omstandigheden buiten de controle van Jo-Ga Retreat. Annuleringen om een van deze redenen komen niet in aanmerking voor enige vorm van restitutie.

 

COVID-19 maatregelen

Indien reis- of overheidsbeperkingen van toepassing zijn op België, en een retraite moet worden geannuleerd, zal het betaalde bedrag volledig worden terugbetaald. In het geval dat een deelnemer uit het buitenland komt en er in het land van de deelnemer op het moment van de retraite Covid-19 reisbeperkingen van toepassing zijn, en de deelnemer niet aan de retraite kan deelnemen, zal het eventueel betaalde bedrag volledig worden terugbetaald.

Annulering door Jo-GA Retreat

Jo-Ga Retreat probeert altijd de beste oplossing te vinden en annulering van een retraite zal altijd de allerlaatste optie zijn. Echter, als Jo-Ga Retreat een geplande retraite moet annuleren als gevolg van lage opkomst (minder dan 6 deelnemers), heeft u het recht om uw volledige betaling over te dragen naar een andere geplande retraite of een terugbetaling van uw betaling te vragen.

Jo-Ga Retreat is niet verantwoordelijk voor door u gemaakte kosten ter voorbereiding van een geannuleerde retraite, zoals alternatieve accommodaties, vliegtickets, reisroutewijzigingen, paspoort- en visumkosten of medische bezoeken ter voorbereiding, verlies van werk en/of andere kosten in verband met de voorbereiding van uw reis.

 

Overmacht

Jo-Ga Retreat is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar contractuele verplichtingen voor zover de tekortkoming te wijten is aan gebeurtenissen buiten haar controle, d.w.z. force majeure gebeurtenissen zoals pandemie, natuurrampen, brand, overstroming, annulering van vluchten en/of verbod op varen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, oorlog, daden van terrorisme, rellen, burgerlijke onrust, overheidsmaatregelen (met uitzondering van wijzigingen in de regelgeving), arbeidsconflicten en alle soortgelijke gebeurtenissen. In dergelijke gevallen van overmacht, zal geen restitutie worden gegeven en alle betalingen zullen worden gecrediteerd in de vorm van een voucher * geldig voor een (1) jaar vanaf de startdatum van de geannuleerde retraite.


COVID-19 Specificatie

In het geval dat reis- of overheidsbeperkingen van toepassing zijn op België, en een retraite moet worden geannuleerd, zal het betaalde bedrag volledig worden terugbetaald.

Voorbehoud van rechten

Jo-Ga Retreat behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die nodig worden geacht voor onze retraites. Wij behouden ons het recht voor om de chef en de retraite leraren (yoga of running leraren) te vervangen in geval van ziekte of een andere noodsituatie of overmacht reden en er zijn geen restituties voor deze redenen. Wij behouden ons het recht voor om de lokalen (villa – plaats) waar de retraite plaatsvindt te wijzigen als gevolg van een noodsituatie naar een plaats van gelijke kwaliteit.


Wat is inbegrepen en niet inbegrepen

Wat is inbegrepen in Jo-Ga Retreat: Accommodatie, maaltijden zoals aangegeven in het programma, cursussen en activiteiten inbegrepen in het pakket.
Wat niet is inbegrepen: excursies, persoonlijke documenten en visumkosten, vertrekbelastingen, vluchten en reizen naar de retraitebestemming, reis- en reisannuleringsverzekering, kosten voor overbagage, medische vereisten inclusief inentingen of vaccinaties, maaltijden en drankjes die niet specifiek zijn vermeld in wat is inbegrepen, telefoon, telefoongesprekken, wasserij, optionele extra tours, fooien en zaken van persoonlijke aard zijn niet inbegrepen.

Verzekering

Deelnemers moeten een adequate reisverzekering hebben die de retraite-activiteiten dekt.
Houdt u er rekening mee als u uit het buitenland komt dat zelfs als u een particuliere ziektekostenverzekering heeft in het land waar u woont, het onwaarschijnlijk is dat deze verzekering overzeese reizen dekt zoals de retraites aangeboden door Jo-Ga Retreat. Het is uw verantwoordelijkheid om een passende reis- en ziektekostenverzekering af te sluiten. Terwijl wij u sterk aanmoedigen om dit te doen, erkent u dat Jo-Ga Retreat niet in een positie is om verzekeringsproducten te verstrekken en niet verantwoordelijk kan worden gehouden als uw nalaten om passende verzekeringsdekking te verkrijgen u, medisch, financieel of anderszins blootstelt.


Algemene verklaring van afstand – Beperking van aansprakelijkheid

U erkent dat tijdens een retraite, u vrijwillig deelneemt aan alle activiteiten georganiseerd door de retraite gastheren, en in de mate toegestaan door de wet, afziet van uw recht op enige oorzaak van actie tegen Jo-Ga Retreat die voortvloeit uit enig verlies of schade aan persoon of eigendom die optreedt tijdens een retraite. U stemt er hierbij mee in verantwoordelijk te zijn voor uw eigen welzijn en alle risico’s van vertraging, onvoorziene gebeurtenissen, ongemak, ziekte, letsel, emotioneel trauma of overlijden te aanvaarden.

Hierbij verklaart u dat u lichamelijk gezond bent en dat u door een gekwalificeerde gezondheidswerker niet bent geadviseerd om, op welke wijze of op welke manier dan ook, niet deel te nemen aan een dergelijke activiteit die door de retraite-gastheren wordt georganiseerd.

Hierbij verklaart u dat er geen gezondheidsredenen of -condities zijn die u verhinderen deel te nemen aan alle activiteiten die door de retraite-gastheren worden georganiseerd.

U doet hierbij afstand, ontheffing en kwijting van en tegen alle aansprakelijkheid voor uw deelname aan de reis en alle activiteiten georganiseerd door de retraite gastheren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid die voortvloeit uit de nalatigheid of schuld van Jo-Ga Retreat en/of haar werknemers en/of medewerkers en/of aannemers, voor uw overlijden, invaliditeit, persoonlijk letsel, schade aan eigendommen, diefstal van eigendommen of acties van welke aard dan ook die u als gevolg hiervan zou kunnen overkomen, inclusief uw reis naar en van activiteiten georganiseerd door de retraite gastheer, U stemt ermee in dat deze vrijwaring wettelijk bindend is voor u persoonlijk en alle leden van uw gezin.

Persoonlijke bezittingen, zoals jassen, camera’s, handtassen en dagtassen zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

 

Foto/Video

Hierbij verleent u Jo-Ga Retreat het recht en de toestemming om het foto- en videomateriaal te gebruiken waarin u figureert en dat tijdens de retraite is opgenomen. Jo-Ga Retreat heeft het recht om dit materiaal te gebruiken / herpubliceren / copyright, enz. voor reclame en promotie doeleinden.

Hierbij ontslaat u Jo-Ga Retreat van alle claims en eisen die voortvloeien uit of in verband met het gebruik van de foto’s en videobeelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele claims wegens smaad of inbreuk op de privacy.


Wijzigingen in voorwaarden en condities

Wij evalueren deze Algemene Voorwaarden regelmatig en behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of bij te werken. De ingangsdatum staat hieronder. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe voorwaarden prominent op deze pagina te plaatsen. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na publicatie op onze website www.jo-ga.be


Reisdocumenten

Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om een geldig paspoort, visum(s) en de nodige certificaten te verkrijgen voor elk land dat bezocht wordt op een Jo-Ga Retreat.

Uw gezondheid

Wij vragen u om ons te informeren als u gezondheidsproblemen heeft voordat u uw plaats op onze yoga retraite boekt. Als u ons niet op de hoogte brengt van uw gezondheidsproblemen, behoudt Jo-Ga Retreat zich het recht voor om uw boeking te annuleren en zal geen geld teruggeven of enige compensatie bieden. Indien u gezondheidsproblemen heeft die beïnvloed kunnen worden door de yoga retreat activiteiten, behoudt Jo-Ga Retreat zich het recht voor u te adviseren niet deel te nemen, en kan u deelname geweigerd worden indien wij van mening zijn dat er een risico voor uw fysieke of psychische gezondheid kan zijn.

Als u enig ongemak, pijn of letsel ervaart tijdens een van de yoga retreat activiteiten, moet u de activiteit zo snel mogelijk stoppen en contact opnemen met een lid van Jo-Ga Retreat. Als u ervoor kiest om door te gaan met de activiteiten en er is een kans dat de blessure verder verergert, behoudt Jo-Ga Retreat zich het recht voor om u verdere deelname aan de retraite te ontzeggen zonder terugbetaling van geld of het aanbieden van compensatie.

Vrouwen die tussen 12 en 28 weken zwanger zijn, moeten een brief van hun arts opsturen waarin staat dat zij fit genoeg zijn om te reizen en in staat zijn om de activiteiten die wij aanbieden uit te voeren. Zwangere vrouwen die willen deelnemen aan de yoga en hardloop retraite wordt aangeraden om al aan yoga en hardlopen te hebben gedaan.


Geschillen 

Als u problemen heeft met uw yoga retraite, laat het ons dan zo snel mogelijk weten en wij zullen u helpen de situatie op te lossen. Begrijp alstublieft dat Jo-Ga Retreat niet verantwoordelijk is voor het gedrag van individuele groepsleden.

Jo-Ga Retreat en haar gasten zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat eventuele verschillen, geschillen of onenigheden die zich kunnen voordoen in verband met de sluiting, interpretatie en uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, alsmede eventuele vorderingen in verband daarmee, in der minne worden geschikt, met onderhandelingen in de geest van goede trouw binnen een redelijke termijn na de datum van schriftelijke uiting van onenigheid door een van beide partijen. Indien een geschil niet op deze wijze wordt opgelost, zijn de enige bevoegde rechtbanken voor de gerechtelijke beslechting ervan de rechtbanken van Namen, België, die zullen beslissen over eventuele rechtsvorderingen betreffende de uitvoering en zal het Belgische recht van toepassing zijn.

Geschillen kunnen worden beslecht via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting


Disclaimer

Jo-Ga Retreat werkt samen met andere websites die door derden worden beheerd en waarover Jo-Ga Retreat geen controle heeft. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor informatie op andere sites die niet www.jo-ga.be zijn.


Erkenning en aanvaarding

Door een retraite te boeken, verklaart u hierbij dat u deze voorwaarden hebt gelezen en volledig begrijpt, en dat u volledig op de hoogte bent van het feit dat er een disclaimer is opgenomen, dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, en dat u vrijwillig instemt met alle hierboven vermelde toepasselijke voorwaarden, bepalingen en beleidslijnen.

Als u niet akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, is het u niet toegestaan deel te nemen aan enige activiteit van Jo-Ga Retreat.

Indien u vragen of verzoeken heeft, kunt u ons e-mailen op info@jo-ga.be

 

Laatst bijgewerkt op 26/02/2021

 

Boek met een gerust hart!

100% Terugbetaald

In geval van Covid-beperking